Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Av. Mustafa YOLCU (Bundan sonra “Danışman” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

Av. Mustafa Yolcu

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

Mail: my@efeshukuk.com 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Danışman ” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Google Forms üzerinden toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık eğitimlerine katılımın raporlanabilmesi amacıyla güvenli bir şekilde işlenmektedir.

Yalnızca aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad,).

Mesleki Deneyim Verisi: Mesleki deneyiminize ilişkin veriler (Şirket Pozisyonu)

Toplanan kişisel verileriniz;

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası için gerekli olma ve bir hakkın kullanılması sebepleri ile kanuni şart ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Yalnızca personeli olduğunuz firma ile paylaşılacak olup kullanılmakta olan onayınız doğrultusunda Google Forms sistemi kapsamında ilgili serverlara aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması     

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre my@efeshukuk.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. İlgili kişiye hakları ile ilgili cevapların sunulmasından önce tarafımızca kimlik teyidi sağlamak amacıyla bilgi ve belge talep edilebilecektir.